Intra oralna kamera DIAGNOcam


Uvod
Dijagnostika
Informisanje pacijenta
Proces dijagnostike
Studije
Tehnički podaci
Primeri
Online seminar
Dokumentacija

 

DIAGNOcam

 

 

 

Dijagnostika karijesa uz pomoć KaVo DIAGNOcam

 

KaVo DIAGNOcam - sasvim razotkriva karijes.

 

 

 

 

Sa vašom KaVo DIAGNOcam dobićete slike koje vam daju dodatni uvid u unutrašnjost - trenutno, bez rendgenskog zračenja, sa još većom rendgenskom preciznošću.

KaVo DIAGNOcam koristi strukturu zuba kao svetlosni provodnik. Simultano digitalna video kamera snima površine.

KaVo DIAGNOcam – Optimalna dijagnostika - zahvaljujući slikama vrhunskog kvaliteta.

 

 

Slike koje će promeniti vaš svet

 

 

KaVo DIAGNOcam - sasvim razotkriva karijes: Sasvim nova perspektiva u proučavanju karijesa

 

 

 

 

KaVo DIAGNOcam koristi strukturu zuba kao svetlosni sprovodnik. Simultano digitalna video kamera snima površine.

Sa vašom KaVo DIAGNOcam dobićete slike koje vam daju dodatni uvid u unutrašnjost- sa još većom rengenskom preciznošću .

* Značajno se poboljšava kvalitet dijagnostike - neprevaziđeni kvalitet slike.

* Idealan za informisanje pacijenata uz vrhunski monitoring.

* Jednostavna upotreba- jednostavna integracija.

* Brzo i bez zračenja.


Optimalna dijagnostika - zahvaljujući slici vrhunskog kvalitetaUčinite nevidljivo - vidljivim


KaVo DIAGNOcam kreira slike koje vam omogućuju veću sigurnost prilikom dijagnostifikovanja, zahvaljujući revolucionarnom kvalitetu slike. Sa vašom KaVo DIAGNOcam možete zabeležiti strukture zuba koje imaju karijes u lezijama ili pukotinama, a što je nemoguće učiniti uz pomoć drugih dijagnostičkih pomagala.

Sa KaVo DIAGNOcam iznad svega je još lakše dijagnostifikovati proksimalni i okluzalni karijes. Čak šta više može se uočiti i sekundarni karijes (sve do određenog stepena).


Kvalitet rendgenskog snimka bez zračenja


Kako je moguće napraviti takve slike bez zračenja? Ključ je u DIFOTI tehnologiji. KaVo DIAGNOcam daje sliku koja podseća na rendgen snimak ali nastaje apsolutno bez zračenja - uz pomoć svetla koje je specijalno adaptirano za ovakav način ispitivanja.

Struktura zuba omogućuje prolaz svetlu od bilo koje tačke do kamere. Područija koja blokiraju svetlosnu transmisiju (karijes u lezijama) prikazane su jasno čak i ako su u limitiranim zonama putem tamnijih polja. Digitalna video kamera beleži trenutnu situaciju i čini je vidljivom u realnom vremenu na ekranu.


Kompresivni karijes- detekcija na svim površinama zuba


Dijagnostička kompetencija: DIOFTI tehnologija ( DIAGNOcam)

Okuzalni karijes: DA

Proksimalni karijes: DA

Karijes na glatkim površinama: DA

Sekundarni karijes: DA

Pukotine: DA

Esencijalno čišćenje zuba: NE


Informisanje pacijenata - lako i jednostavnoSuptilna razlika

Dijagnostifikovanje uz pomoć X-zraka ili putem KaVo DIAGNOcam-a su dva dela jednog koja se fantastično dopunjuju. Sa Vašom KaVo DIAGNOcam možete udobno potvrditi i proveriti Vašu dijagnozu baziranu na rendgenskom snimku. KaVo DIAGNOcam prikazuje strukturu u korenu zuba iznad gingive u desnima. To omogućuje ranu detekciju karijesa kao i profilaksu, ili minimalno invazivne i bezbolne tretmane. Vaši pacijenti će biti oduševljeni.Informisani, zadovoljni pacijenti će vas češće posećivati.

Jedna od neospornih prednosti Vaše KaVo DIAGNOcam-a je jasnoća slike. Možete odmah pokazati sliku pacijentu na ekranu i iskoristiti je kako biste pacijentu opisali način na koji želite da radite. Naravno Vi možete sačuvati ili odštampati sliku i koristiti ih prilikom redovnih pregleda ili prilikom dužeg praćenja. Program koji dobijate uz uređaj omogućuje Vam perfektnu podršku pri radu.


Budućnost bez rendgenskih snimaka

Iako je rendgenska dijagnostika važna neki pacijenti su zabrinuti – naročito ako se snimanje obavlja na deci ili trudnicama. KaVo DIAGNOcam je uređaj koji radi na izuzetno prijatan način i to sasvim bez rendgenskog zračenja. Možete ga koristiti kod svih pacijenata, onoliko često koliko želite.

 

Dijagnostički proces - jednostavan i lak

 

Izuzetna udobnost

 

Iznenađujuće laka upotreba KaVo DIAGNOcam-a će Vas oduševiti u trenutku. A sa KaVo DIAGNOcam ne samo što štedite vreme već i prilikom samog rada na pacijentu možete primeniti ponovnu dijagnostiku.

 

 

Prolongiranje perioda prilagođavanja? Toga više nema.

Komplikovano rukovanje uređajem ? Ne više. Jednostavno približite kameru zubu i zabeležite slike ili video snimak. Stvarno je tako jednostavno.

 

Jednostavno se integriše u svakodnevnu rutinu sa pacijentima

 

KaVo DIAGNOcam se lako i jednostavno uklapa u Vašu svakodnevnu rutinu u Vašoj dentalnoj praksi. I što je najbolje od svega, sa njegovim specijalnim programom sa aplikacijom i VDDS interfejsom može da komunicirati direktno sa ostalim uređajima u okviru programa. KaVo DIAGNOcam se može koristiti u svakom trenutku. Čak i bez prethodnog čišćenja zuba.

 

Značajno poboljšan kvalitet dijagnostifikovanja uz sliku iznenađujuće dobrog kvaliteta

 

Identifikacija karijesa metodom bez X –zraka Supragingivalna dijagnostika okuzalnog, proksimalnog i sekundarnog karijesa.

Identifikacija pukotina.

Rana detekcija karijesa koja nije moguća uz pomoć drugih dijagnostičkih sredstava.

Bez proksimalnog preklapanja sa X-zracima prikaz druge ravni radi pouzdanije dijagnostike slike.

 

Idealan za informisanje pacijenata i neprevaziđen prilikom monitoringa

 

Slika se može prikazati na ekranu u realnom vremenu.

Trenutna slika se može uporediti sa već postojećim.

Slike i video zapisi se mogu razložiti na svaki zub pojedinačno i na taj način i zabeležiti u takvom obliku.

 

Jednostavna upoterba- jednostavna integracija

 

KaVo DIAGNOcam se može koristiti u bilo kome trenutku.

Nije potrebno prethodno čišćenje zuba.

VDDS- integrisan u okviru programa koji postoji već u vašoj ordinaciji.Studije iznose činjenice na svetlo danaVidite i sami se uverite

Studije pokazuju da se prilikom upotrebe KaVo DIAGNOcam-a u kombinaciji sa X – zračenjem značajno poboljšava senzitivnost i omogućuje se visok kvalitet specijalne dijagnostike.


Studija br 1


Am Dent Ass 2008, oktobar, 139(10): 1374-81

Korelacija DIFOTI sa kliničkim i radiografskim slikama u klasi II lezija karijesa.

Bin- Shuwaish M, Yaman P, Dennison J, Neiva G. Departament of Restorative Dental Science, Colledge of Dentistry, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.

Rezime

Pozadina : autori su sproveli istraživanje kako bi se izvršila evaluacija korelacija između digitalnog snimka fiber optičkom transiluminacijom ( DIFOTI) ( KaVo Dental , Lake Zurich , III) i kliničkinh i radioloških slika dobijenih prilikom aksijalne ekstenzije lezija klase II na klinikama.

Metode: Autori su ispitali 51 snimak klase II snimljenih uz pomoć DIFOTI metode i radiografijom uz pomoć D filma i komplementarnog metalnog oksida silikona (CMOS)

- na kome se bazira digitalni radiografski senzor.. Aksialna ekstenzija lezija je klinički potvrđena.Oni su poredili kliničku i radiografsku dubinu lezije karijesa sa veličinom lezija na DIFOTI snimkom.

Rezultati: autori su uz pomoć DIFOTI snimaka detektovali 84 % lezija, a 82 % je pokazivalo vidljivo zatamnjenje ispod marginalnog okvira prilikom kliničkog pregleda. DIFOTI je značajno bio u relaciji sa kliničkim stanjem dubine karijesa ( Pearson r =0. 43189). Kombinacija COMS digitalnog senzora i DIFOTI ( R2= 0.7210) daje očitavanja bliže kliničkim merenjima nego kombinacija D filma i DIFOTI ( R2 = 0. 6215) .

Zaključak: DIFOTI slika je bila u skladu sa kliničkim pokazateljem dubine karijesa, naročito kod manjih lezija, i povećava preciznost prilikom pretpostavljanja veličine lezije kada se koristi zajedno sa CMOS digitalnim senzorom i D brzom slikom.

Klinička implikacija: Upotreba radiografije u kombinaciji sa DIFOTI slikom može pomoći u praski radi utvđivanja prisustva, veličine proksimalnog karijesa, naročito kod manjih lezija.

PMID: 18832273 PubMed – index za MEDLINE) Free Article Am Dent Assoc 2008 oktobar, 139 ( 10 ) 1374-81 StudijaStudija br 2Karijes Res 1997, 31 ( 2) 103-10 Assessment of dental caries with (DIFOTI) in vitro study. Schneiderman A, Elbaum M, Shultz T, Keem S, Greenebaum M, Driller J, Departament of Oral Pathology, Biology, New Jersey Dental School, University of Medicine and Dentestry of New Jersey, Newark 07103, USA.

Rezime : Ovaj rad proučava DIFOTI difitalno slikanje fiber optičkom transiluminacijom, novom i pouzdanom metodom za detekciju dentalnog karijesa.. Slika koja se dobija preko vidljivog svetla se putem digitalne CCD kamere šalje do kompijutera u kome se vrši analiza željenog algoritma. Algoritam je sačinjen kako bi se odredila lokacija i dijagnostifikovao karijes u lezijama, prilikom rada u realnom vremenu, i ujedno se prikazuju karakteristike same lezije i omogućuje se njeno praćenje.DIFOTI metod je testiran putem slikanja zuba in vitro. Rezultati potvrđuju vrhunskusenzitivnost DIFOTI metode prilikom detekcije aproksimalnog, okluzalnog i karijesa na glatkim površinama u odnosu na radiološki snimak.

PMID: 9118181Studija br 3Od Division of Cariology and Endodontology, Departament of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweeden

Exploring of boundaries of caries detection

Two advanced methods evaluated

Rezime:

Pozadina: Verifikacija validnosti detekcije karijesa. To treba da uključi studije koje potvrđuju da karakteristike kariujesa u lezijama su bile merene, limitiranje metode i njeno poređenje sa performansama karijesa detektovanog uobičajenim metodama. Rezultat testa ima važnu ulogu u aplikaciji na klonikama, a to podrazumeva upotrebu invazivnih ili manje invazivnih metoda kaje se primenjuju kao posledica dedukcije.

Zaključak: LF metoda može biti uspešna prilikom detekcije okuzalnog karijesa i određivanja veličine, pod određanim uslovima. A- nepostoji pouzdan metod koji se može primeniti zbog različite upotrebe instrumenata. B- metoda ne daje informacije o demineralizaciji ili specifične informacije o bakterijskom sadržaju u lezijama vec korespondira sa sinergističkim efektom kod karijesa. Rezultati in vitro ispitivanja ukazuju da DIFOTI metoda vredi prilikom detekcije karijesa i kvalifikacije i kod aproksimalnih i okluzalnih površina. Metoda pokazuje superiorne performanse i kod filma i digitalne radiografije, naročito kod detekcije ranog karijesa u lezijama i aproksimalnim površinama. Zbog toga je ova metoda obećavajuća kao sredstvo monitoringa ranih karijesa u lezijama i kod daljim pretragama.


Tehnička specifikacija


Detalji, sistemski zahtevi, opcije poručivanja:


Struja: max 0,5 A

Napon: 5V

Kabel dužine: 2,5 m

Težina: 190 g

Dužina približno: 245mm

Dijametar: 30 mm

Osvetljenje: laserska dioda

Dužina talasa: 780 nm

Optimalna snaga: 15 mW

Opti snaga kao kod DIN EN 60825- 1 posle okuzalnih tipsi: max 1 mW


Zahtevi sistema:

PC sa 1 GHz procesorom min 32 bit operativni sistem,

USB konekciju,

265 MB RAM kod pojedinačnog uređaja ili radnog dela.

512 MB RAM za SQL server podataka

50 MB slobodnog mesta na hard disku sistemskog drajva

U zavisnosti od veličine od 5 do 50 GB memorije hard diska na data drajvu

Minimalna rezolucija ekrana 1024 x768 min dubina boje 24 bita

Operativni sistem Microsoft Windows XP sa paketom 3


Opcije poručivanja

Opcija 1

DIAGNOcam single opcija bez VDDS programa 1.001.9000


Opcija 2

DIAGNOcam single opcija 1.001.9000

VDDS softver 1.009.6960


Opcija 3

DIAGNOcam 1.001.9000

Instalacija CD multiplace opcija 1.009.6958


Opcija 4

DIAGNOcam 1.001.9000

Instalacija CD multiplace opcija 1.009.6958

VDDS softver 1.009.6960


Dodaci (koji idu uz isporuku)

Veliki vrh 1.005.1300

Mali vrh 1. 005.1360

Držač za DIAGNOkameru 1.005.1380

USB ekstenzioni kabel 1.005.1076Fotografije Dr. Severin Holl, Geislingen


Approximal karies


okklusal karies


sekundaer kariesIzradio: Ludwig-Maximilian University Munich, Department of Conservative Dentistry, 2012.
Izradio: Ludwig-Maximilian University Munich, Department of Conservative Dentistry, 2012.


Okluzalna dijagnoza- stalni kutnjak (skriveni karijes)Izradio: Ludwig-Maximilian University Munich, Department of Conservative Dentistry, 2012.


Kompozitno popunjavanje fisura na stalnom kutnjakuFotografije Dr. Severin Holl, Geislingen


Sekondurni karijes u donjem kutnjaku


Iskusite DIAGNOcam uživo


Online seminar : Učinite nevidljive stvari vidljivim. Dijagnostika karijesa bez zračenja.


Nova metoda u detekciji karijesa. Novi metod za detekciju karijesa koji koristi zub kao vodič snopa svetlosti i stvara realnu sliku na kompijuterskom monitoru. Laka identifikacija različitih karijesa u lezijama i pukotinama. Dijagnostički spektar i ekonomska integracija nove metode u dijagnostici karijesa u vašem svakodnevnom radu.

Ovaj veb-seminar je aktuelan. Po registraciji možete ga pratiti ovde.

Contact us